Rys historyczny parafii i kościoła

Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele poleca duszpasterzom, aby starali się dawać swoim wiernym w obfitości duchowe dobra Kościoła. Idąc po myśli tego wezwania Biskup Częstochowski Stefan Bareła dnia 27 maja 1982 r. Dekretem L. 1148 skierowanym na ręce Proboszcza  Parafii Św. Joachima w Sosnowcu Ks. Kan. Wacława Wicińskiego ustanowił w granicach parafii Św. Joachima w Zagórzu, w osiedlu oddalonym od kościoła parafialnego, o nazwie PEKIN, Wikariat Terenowy, chcąc przez to ułatwić wiernym spełnianie praktyk religijnych, dzieciom uczenia się wiary, zbliżyć wszystkim kapłana który, przebywając wśród nich, będzie mógł na nich oddziaływać w duchu wiary i miłości Chrystusowej.

 

Opiekę duszpasterską nad tą częścią parafii zlecił  ks. Zygmuntowi Wróblowi, wikariuszowi parafii św. Joachima, który stał się wikariuszem terenowym tej parafii, polecając „ możliwie szybko przystąpić do budowy punktu katechetycznego i dołożyć wszelkich starań w przygotowaniu budowy nowego kościoła, na wznoszenie którego jest już zezwolenie i to już na ten rok.” Patronką tych wszystkich prac i usiłowań duszpasterskich ks. Bp. ustanowił Matkę Najświętszą.

 

Na wniosek ówczesnego proboszcza parafii św. Joachima, Ks. Kan. Wacława Wicińskiego miasto przydzieliło pomieszczenia w blokach mieszkalnych, w których miała się odbywać katechizacja. Było to osiedle ludzi młodych, bardzo dużo dzieci i młodzieży  przychodziło na katechizację. Jednocześnie do Urzędu Miasta wystosowano wniosek o przydzielenie placu, gdzie mogłaby być wybudowana kaplica, a później kościół parafialny. Tak powstała kaplica o powierzchni 250 metrów kwadratowych, która stała się  centrum życia religijnego na długie lata. W niedługim czasie dobudowano do niej trzy salki katechetyczne i kancelarię.

 

W dniu 14 kwietnia 1983 roku Dekretem L.850 Biskup Częstochowski dr Stefan Bareła erygował parafię MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W SOSNOWCU ZAGÓRZU.

 

Dekret wszedł w życie 01.06.1983 roku. Na mocy dekretu Kościołem Parafialnym dla tej parafii ustanowiono tymczasową kaplicę, w której odprawiały się nabożeństwa, do czasu wybudowania nowego kościoła – jak przypomniał Ks. Bp. w dekrecie – „na budowę, którego zezwolenie już mamy”. Do parafii przyszło też dodatkowo dwóch księży – Ks. Józef Mazur i Ks. Grzegorz Rozpończyk.

 

W tym samym roku 15.06.1983 decyzją Urzędu Miasta udzielono pozwolenia  na „budowę inwestycji obejmującej wykonanie robót przygotowawczych przy budowie kościoła i pawilonu katechetycznego.” Natomiast 17.10.1983 roku wydano pozwolenie na rozpoczęcie budowy pawilonu katechetycznego. Wiosną 1984 roku rozpoczęto  budowę pawilonu katechetycznego, który został ukończony 24.10.1986 roku. / zgłoszenie użytkowania obiektu.

 

Gdy prace przy budowie pawilonu katechetycznego były w pełni, decyzją Urzędu Miasta udzielono pozwolenia na rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego. Prace związane z wykopami i zalewaniem płyt fundamentowych rozpoczęto wiosną 1986 roku. W tym czasie, w parafii pracowało trzech księży – Ks. Z. Wróbel, dotychczasowy administrator parafii, który 10. 04. 1985 r. został ustanowiony proboszczem i dwóch wikariuszy  Ks. Stanisław Łyp i Ks. Jarosław Wolski – pracowała jedna siostra zakonna – siostra Terezitta  i osiem katechetek. Parafia liczyła wówczas dużo ponad 20 tysięcy parafian,  na katechezę uczęszczało 6,5 tysiąca dzieci i młodzieży. Uczyli się oni w 10 salkach katechetycznych.

 

Parafia powstała i tworzyła się materialnie i duchowo w trudnych czasach. Wszyscy przeżywali jeszcze Stan Wojenny, świeżo mieli w pamięci zamach na Ojca świętego Jana Pawła II w dzień Matki Bożej Fatimskiej 13 maja 1981 r. śmierć Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a i oderwanie od  rodzinnych korzeni w pogoni za pracą, rozłąka rodzin spowodowana wyjazdami na tzw. Kontrakty.... Wszystko to sprawiało, że  tym chętniej gromadzili się w skromniutkim Domu Matki, która wszystko rozumie, podtrzyma na duchu, doda sił i umocni nadzieję.

 

Na początku był to skromny wizerunek namalowany  na zwykłym kartonie, tak zwykłym jak zwykłe było wtedy życie. Pierwszą Figurę Matki Bożej Fatimskiej sprowadzono z Rzymu  i 13maja 1985 roku przy licznym udziale wiernych dokonano aktu intronizacji. W tym też czasie skromne wówczas Nabożeństwo Fatimskie  zyskało głęboko przeżywaną procesję z Figurą Matki Bożej, której kult się rozrastał i utwierdzał w sercach nie tylko wiernych tej parafii.

 

27 sierpnia 1988 roku Biskup Częstochowski ustanowił w parafii MB Fatimskiej w Sosnowcu Wikariat Terenowy p.w. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Opiekę duszpasterską zlecając ks. Jarosławowi Wolskiemu wikariuszowi par. MB Fatimskiej. Natomiast 02.06.1989 r. erygował parafię pod tym samym wezwaniem ustanawiając proboszczem Ks. Jarosława Wolskiego. Parafia macierzysta zmniejszyła się o mieszkańców ul. Łomżyńskiej, Mieleckiej, Koszalińskiej i Lubelskiej.

 

W tym czasie trwała budowa nowej świątyni. W czerwcu 1988 roku w mury budowanej świątyni p. w. Matki Bożej Fatimskiej, wmurowano Kamień Węgielny, który 19.06.1983 roku poświęcił Ojciec święty Jan Paweł II.

 

Ojciec święty Jan Paweł II bullą „ Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku erygował Diecezję sosnowiecką, Której Pasterzem ustanowił Ks. Biskupa dr Adama Śmigielskiego SDB. Od tego czasu parafia MB Fatimskiej należy do diecezji sosnowieckiej.

 

W 1995 r. wszystkie nabożeństwa sprawowano  w nowej, choć jeszcze niewykończonej świątyni . W tym samym roku z okazji nawiedzenia diecezji sosnowieckiej i parafii MB Fatimskiej przez pielgrzymującą Figurę NMP Fatimskiej, oraz „że odbiera Ona  szczególną cześć w kościele Jej poświęconym”, biskup sosnowiecki dr Adam Śmigielski SDB, ogłosił w dniu 18 listopada Kościół MB Fatimskiej w Sosnowcu  - Zagórzu SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ  FATIMSKIEJ.

 

Dwa lata później w 1997 roku, jedna z parafianek P. Aniela Stolarczyk ufundowała sprowadzoną z Fatimy figurę Matki Bożej Fatimskiej wykonaną z drzewa cedrowego ( wys. 130 cm.), którą 17 października 1997 roku w 80 rocznicę objawień fatimskich, podczas uroczystej Mszy św. z licznym udziałem wiernych, poświęcił Wikariusz Generalny Diecezji, ks. Prałat dr Czesław Tomczyk. Natomiast 13 maja 1998 roku Ks. Bp. dr Adam Śmigielski SDB dokonał koronacji figury MB Fatimskiej na prawie diecezjalnym.

 

W Roku Jubileuszowym - 13 października 2000r. – Biskup sosnowiecki  dr Adam Śmigielski SDB w asyście  Biskupa dr  Antoniego Długosza z Częstochowy, przy obecności dużej liczby kapłanów i rzesz wiernych dokonał konsekracji  kościoła MB Fatimskiej w Sosnowcu – Zagórzu.

 

W dwudziestym roku istnienia parafii / 1983 - 2003 /na mocy dekretu  Ks. Biskupa Adama Śmigielskiego, nowym Proboszczem parafii  i Kustoszem Sanktuarium został ustanowiony Ks. Kan. Stanisław Jan Łyp, były wikariusz z okresu powstawania parafii. Nowy proboszcz podjął zadania duszpasterskie i te związane z rozszerzaniem, pogłębianiem i utwierdzaniem kultu Maryjnego, oraz prace remontowo- wykończeniowe  świątyni i budynku dawnego Pawilonu Katechetycznego, który dziś służy jako plebania i wikariat. Został uporządkowany i zagospodarowany teren wokół Sanktuarium.


Jesienią 2006 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do otwarcia Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Prace zostały ukończone w kwietniu 2007 roku i kaplica została poświęcona 22 kwietnia 2007 roku przez Ks. Biskupa dr Adama Śmigielskiego SDB  podczas Wizytacji Kanonicznej Parafii.

 

Prace  wykończeniowe i  remontowe świątyni wciąż trwają… Już w lutym 2007 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze do wykończenia dolnego kościoła, którego patronem w przyszłości będzie Ojciec święty Jan Paweł II...

 

Nabożeństwa Fatimskie urządzane zgodnie z tradycją tego kultu od 13 maja do 13 października, rozszerzone zostały na cały rok. Główna uroczystość – odpust parafialny – 13 maja.

Galeria

Zapamiętaj mnie (90 dni)
  • Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, siedziba: Sosnowiec-Zagórze, ks. F. Blachnickiego 9.